MANTHELLAN: Reakce opozice na rozhovor Mgr. Jiřího Pospíšila v dnešním Prostějovském Večerníku


Na dnešní rozhovor náměstka Jiřího Pospíšila pro Prostějovský večerník, ve kterém se pan náměstek vyjadřoval mimo jiné i k opět aktuální kauze Manthellan, reagoval opoziční zastupitel Aleš Matyášek následujícím emailem, zaslaným všem zastupitelům a radním.
Protože považujeme reakci za velmi důležitou, rozhodli jsme se ji po dohodě s autorem zveřejnit a seznámit s ní nejširší veřejnost.Vážení kolegové,

Dovolte, abych věcně reagoval na vystoupení pana náměstka Pospíšila v dnešním tisku k záležitosti Manthellan. V úvodu každého bodu uvádím stručně citaci pana náměstka.

1. „…nenastala situace … že platí rozhodnutí OS“
Nastala, rozsudek OS žádný soud nezrušil, je tedy platný avšak nenabyl právní moci z důvodu podaného odvolání.

2. „Polemika mezi NS a KS je pouze o tom, zdali má společnost PRIOR právo žalobu podat“
Taková polemika zatím nenastala. NS zrušil rozsudek KS z důvodu absence odůvodnění rozsudku KS:

Cit NS: „V daném případě proto rozsudek odvolacího soudu nenaplňuje požadavky
na řádné odůvodnění soudního rozhodnutí (srov. § 157 odst. 2 o. s. ř.), neboť z odůvodnění jeho písemného vyhotovení nelze pro absenci skutkových zjištění zjistit, na základě jakého skutkového stavu odvolací soud vlastně přistoupil k aplikaci příslušné právní normy.“

3. „Mgr. Kotrys vycházel z hodnocení odborníků z řad členů komise….PRIOR skončil v architektonické soutěži nejhůře…“
K výsledkům hodnotící komise se vyjádřil Ing. Lubomír Baláž, předseda komise (viz níže). V jediném oficiálním výstupu hodnotící komise není nikde uvedeno, že PRIOR skončil nejhůře.

Magistr Kotrys uvedl ve vyjádření k žalobě PRIORU následující:
„Návrh žalobce byl hodnocen jako výrazně nejhorší ze všech podaných návrhů a ve všech hodnotících kriteriích byl hodnocen negativně. Dle závěrů hodnotící komise návrh žalobce v některých ohledech vůbec nesplňoval parametry zadávacích podmínek soutěže.“


Ing. Baláž – předseda hodnotící komise - uvádí k závěrům komise následující:
„Vzhledem k charakteru výběrového řízení hodnotící komise nestanovila výsledné pořadí, resp. která nabídka byla nejlepší a která nejhorší.“


Pokud by navíc návrh žalobce nesplňoval zadávací podmínky, bylo povinností hodnotící komise návrh vyřadit. To se ovšem nestalo.
Mgr. Kotrys měl vycházet při skutkových tvrzeních z toho, na čem se skutečně shodla hodnotící komise, která jediná k takovému hodnocení získala v rámci podmínek vyhlášeného záměru mandát.
Její hodnocení vyjadřuje závěr k hodnocení pověřeného orgánu a pan advokát jako zástupce města je před soudem nerespektoval a vyrobil si účelově své vlastní formulace, které neodpovídají skutečnosti.

4. „S obviněním o tom, že advokát lhal se vypořádala i ČAK. Ta konstatovala, že pan Kotrys se nedopustil žádných lživých výroků, ale ani neporušil pravidla etického kodexu“
V dopise z 11. 8. 2017, který je ČAK adresován mě jako odpověď na mé podání k případu uvádí předseda kontrolní rady ČAK JUDr. Jan Mikš:
„Podle čl. 6 Etického kodexu advokáta není advokát oprávněn, aby bez souhlasu klienta ověřoval pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem. Advokát tedy vycházel z informace svého klienta, který odpovídá za její věrohodnost“

Žádám tímto pana náměstka Pospíšila o sdělení, kdo za město Prostějov předal panu advokátovi informaci, kterou uvedl před soudem?

Jak vyplývá z dopisu Kolegy Navrátila Mgr. Kotrysovi, byl pan Kotrys před jednáním odvolacího soudu dne 24. 6. 2016 informován o sdělení Ing. Baláže o hodnocení účastníků výběrového řízení a tudíž věděl, že výrok, který přednesl před soudem ve vyjádření k žalobě se nezakládá na pravdě.
Přesto pan advokát neuvedl svá tvrzení do souladu se skutečností.

Dle Etického kodexu ČAK je pro práci advokáta při jednání před soudem stanoveno dle Čl. 17 odst. 2 následující:
„Advokát NESMÍ v řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, O NICHŽ VÍ, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz klienta.“

Na doplnění uvádím, že v případu nebyla v roce 2008 vypsána architektonická soutěž, ale byl vyhlášen záměr pronájmu a následného prodeje majetku města Prostějova Dle § 39 zákona o obcích. Tento proces má svá pravidla, která je pod sankcí neplatnosti právního jednání nutné dodržet.

Panu náměstkovi, který je za danou oblast zodpovědný, doporučuji, aby si problematiku nastudoval. Jako pomůcku odkazuji na svou zprávu o stavu projektu Galerie Prostějov ze 7. 12. 2017, kterou obdrželi všichni zastupitelé. V kopii byla přiložena k materiálu pro jednání zastupitelstva 19. 2. 2018 k bodu 8.2.
Zastírací manévry pana náměstka vedou pouze k matení veřejnosti, která je velmi znepokojena činností-nečinností společnosti Manthellan.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Aleš Matyášek


Tento záznam byl publikovánv sekci Nezařazené. Uložte si trvalý odkaz.